Properties v Pythone

V triedach zdedených od triedy object (tzv. new style classes ) môžeme používať properties. Sú to vlastnosti triedy, ktoré sa tvária ako premenné, ale pristupuje sa k nim pomocou funkcií - metód triedy. Lepšie je to vidieť na príklade. Ešte pripomeniem vzorec na výpočet obvodu, obvod=2*Pi*r kde r je polomer a Pi je číslo 3.141592.

Príklad s triedou Kruznica, ktorá má property obvod

  class Kruznica(object):

    def __init__(self, polomer=0.0):
      self.polomer = polomer

    def __nastavObvod(self,obvod):
      self.polomer = obvod/(2*3.141592)

    def __vratObvod(self):
      return self.polomer*2*3.141592

    obvod=property(__vratObvod,__nastavObvod)

  k=Kruznica(1)
  print k.obvod
  k.obvod=15
  print k.polomer