Edit detail for Predefinovanie operatorov revision 1 of 1

1
Editor: manduch
Time: 2008/05/25 11:53:33 GMT+2
Note:

changed:
-
Predefinovanie operátorov
--------------------------

Operátory v pythone môžeme predefinovať. To znamená používať operátory, napr. +,-,/, and,< atď. s našimi triedami.

Príklad::

  class C(object):
  
  def __init__(self, h1, h2):       # trieda bude obsahovať 2 hodnoty: hodnota1, hodnota2
    self.hodnota1=h1
    self.hodnota2=h2
    
  def __add__(self, inyObjekt):      # tu predefinujeme operátor + ,tak aby sa sčítali obe hodnoty
    self.hodnota1+=inyObjekt.hodnota1
    self.hodnota2+=inyObjekt.hodnota2
    return self

  a=C(1,2)                # vytvoríme prvý objekt 
  b=C(2,3)                # vytvoríme druhý objekt
  a=a+b                  # k prvemu pričítame druhý, tu sa už použije náš predefinovaný operátor
  print a.hodnota1, a.hodnota2      # vypise : 3 5

Operátory a ich slovné ekvivalenty : 
------------------------------------

Najznámejšie:

  | +   __add__
  | -   __sub__ 
  | *   __mul__ 
  | /   __div__
  | <   __le__
  | >   __gt__
  | ==  __eq__

ostatné operátory:
http://docs.python.org/lib/module-operator.html

Predefinovanie operátorov

Operátory v pythone môžeme predefinovať. To znamená používať operátory, napr. +,-,/, and,< atď. s našimi triedami.

Príklad:

class C(object):

def __init__(self, h1, h2):       # trieda bude obsahovať 2 hodnoty: hodnota1, hodnota2
  self.hodnota1=h1
  self.hodnota2=h2

def __add__(self, inyObjekt):      # tu predefinujeme operátor + ,tak aby sa sčítali obe hodnoty
  self.hodnota1+=inyObjekt.hodnota1
  self.hodnota2+=inyObjekt.hodnota2
  return self

a=C(1,2)                # vytvoríme prvý objekt
b=C(2,3)                # vytvoríme druhý objekt
a=a+b                  # k prvemu pričítame druhý, tu sa už použije náš predefinovaný operátor
print a.hodnota1, a.hodnota2      # vypise : 3 5

Operátory a ich slovné ekvivalenty :

Najznámejšie:

+ __add__
- __sub__
* __mul__
/ __div__
< __le__
> __gt__
== __eq__

ostatné operátory: http://docs.python.org/lib/module-operator.html